וייח תודלות הלאודף הבית

םירקבמ רפס I וייח תודלות I תונורכז I 7תורפסמ תונומת I 6תורפסמ תונומת I 5תורפסמ תונומת I 4תורפסמ תונומת I 3תורפסמ תונומת I 2תורפסמ תונומת I 1תורפסמ תונומת I החצנה ףד

15.7.2008
.ינגב חרפה ,בוהאהו רקיה ינב קירא

.הקיבצו תינח ,םיחאהו ולש אמא ,אבא ייחב רשואמה םויה הז היה 15.9.1981-ב דלונ קירא
.החמשו רשוא בורמ םשפנ תא ועדי אל תותבסהו םיבסה ,ויחא ,וירוה ,הפיפיו ינידנולב דלונ קירא
,םירזוח םיזופשאו וררועתהש תויאופר תויעב רחאלו ,םינושארה וייח ישדוח תשולש ךלהמב
.cf רוציקב וא "סיזורביפ קיטסיס" םשב ,אפרמ תכושחו השק הלחמב הלוח אוהש ותחפשמל ררבתה
"המרוח תמחלמ" הלחהו ושאייתה אל וירוה ךא ,הרצק וז הלחמב םילוחל םייחה תלחותש עודי היה האופרב
רתויב םיבוטה םילופיטה תא קיראל תתל ידכ המידק םינשו תולילו םימי ץמאמ לכ וכסח אלו ןמזה דגנ
.חרפ ומכ חרפו ךלה קיראו ףסכב םג וכסח אל ,רתויב םיבוטה האופרה יתווצ תאו
.הנבהו הבהאב תאז ולביק םיחאה ךא ,םילודגה ויחאמ רתוי ותוא וקנפ םיתעל וירוה

.החלצהב םייסו ידוסיה רפסה תיבל ךישמה .ןגל רחא דלי לככ קירא ךלה תופורתהו םילופיטה תורמל ,ךשמהב
.תחנמ וגגומתה וירוה םידומילב ויתוחלצה רואלו .ןיבר ש"ע ןוכיתל ךישמה ןכמ רחאל
.תונכותבו בשחמב האלמ הטילש טלש .טרופסב ןיינעתה ותדלוה םוימ .לגרודכ ,היה לודגה וביבחת
.'םיבשחמ תונכת' תמגמב תיגולונכטה הללכמב דומלל ךישמה ןוכיתב וידומיל םויס םע
םירצקה וייחב קיפסה קירא .ב"הראבו הפוריאב ,תונוש תונידמבו ץראב םילויטל וירוה םע אצי םינשה ךלהמב
.םינכוסמ יכה םינקתמה לע הלע םיעושעשה יקראפב .םולכמ דחפ אל ,תח אלל היה .םיבר תומולח םישגהל
.תישפוח החינצב ףתתשה

.םידומילה תפוקתב םיסלפמ ץוביקב ררוגתהו היזיוולטו עונלוק תמגמב יאסדנה ראותל ריפס תללכמב םג דמל קירא
.ריפס תללכמ ינקחש תא ןמיא ,טייגניו תללכמב לגרודכ ינמאמ סרוק םויס תרגסמב ,םיבר םירבח שכר
יקיו תא ריכה ,"הקורוס" םילוחה תיבב םיזופשאה דחא ךלהמב .וייחב תרשואמ דואמ הפוקת התייה וז
.וידחי תאצל ולחהו ,וב הלפיטש תכמסומ תוחא הניהש
.וייחב רתויב רשואמה םויה הז היהו ואשינ םה ןכא .ןיאושינ יקיול עיצה םימיל

.הלחמב הרמחה בקע םילוחה תיבב בוש זפשוא קירא .הנש יצחמ רתוי יושנ תויהל הכז אל קיראו לרוגה הצר
.ותמלחהל הלילו םוי םיללפתמ םיברה וידידיו ויבורק ויחא ,וירוהשכ תועובש העבש ךשמב הרובגב וייח לע קבאנ קירא
.וימי ימדב ףטקנו זפשואמ היה הב ץרמנ לופיט תקלחמב םילא קדייחמ קבדנ קירא ,לזמה עורל

.יקיו ךתייערו הקיבצו תינח ךיחאלו ךלש אמאל ,יל דואמ לודג ללח תראשה ,בוהאהו רקיה ,קותמה ינב
.תע םרטב ךתוקלתסהמ םימומה ויה םלוכ .ךדידיו ךירבח לכלו םידודל םינייחאל םיסיגל
.ךתוא הארנ אל רתויש םילכעמ אלו ךלש תוחידבל ,קותמה ךקוחצל םיעגעגתמ ונא ,ךידעלב ונל השק שוקירא
.ךתוא חכשנ אל םלועל ,ונבילמ שומי אל ךנורכיז
.החפשמה לכו םיחאה יקיו ,אמא ,אבא םיעגעגתמ

ה .ב .צ .נ .ת
אבה ףדה-------------------------------------------------םדוקה ףדה


©2008 - ח"סשת זומתב 'ד ,רשיפ תחפשמלו moshi10@nana.co.il דוד השמ ,רתאה הנובל תורומש תויוכזה לכ