רבקה תקלח דף הבית

םירקבמ רפס I וייח תודלות I תונורכז I 7תורפסמ תונומת I 6תורפסמ תונומת I 5תורפסמ תונומתI 4תורפסמ תונומת I 3תורפסמ תונומת I 2תורפסמ תונומת I 1תורפסמ תונומת I החצנה ףד

לחץ להגדלה

לחץ להגדלהלחץ להגדלהלחץ להגדלה

---

לחץ להגדלה--לחץ להגדלהלחץ להגדלה--לחץ להגדלה

לחץ להגדלה--לחץ להגדלה

ל"ז קירא לש ותדלוה םויל הרכזא
15.09.2009

לחץ להגדלהלחץ להגדלהלחץ להגדלה

לחץ להגדלהלחץ להגדלהלחץ להגדלה

22.5.2008 רקיה יחאל.בוהאהו ןטקה יחא ש'יקירא

.ןטקה יחא ראשית דימתו תייה דימת

.בוטב תשח אלשכ םג רוזעל תבהא דימת ,תיבה לש בלה ,החפשמה לש ןרדבה ,םייניע הפי

.חכ ךל היה אל רבכ לבא ,ןורחאה עגרה דע תמחלנש תעדוי ינא

.תולק אל םינש 26-ל ופסוותהש לבס לש תועובש השיש

.ךויח לע דימת תרמשו םמורתהל תחלצה ךייחב תושקה תופוקתה לכמ לבא

.םייחב םעפ לש הבהא רמול רזומ המכ ,הלודג הבהאל תיכז

.םישרקל ךתוא ליפה ןורחאה רבשמה לבא ,ךתבוהא יקיו םע החפשמ םיקהל תיצר

.ששואתהלו תאצל לכות הזמ םגש וניוויקו תוימיטפוא לע רומשל וניסינ

.תכלל תשקיב ,והזו הרוק המ ונבה אל - רהמ ךכ לכ היה הז

,םירוהה לע רומשת - םלוכ לע רומשת ,ךתוא ריכהל תוכזה לע הדות - ילש קותמ ,קירא

.ךתוא וצירעהו ובהא ךכ לכש םינייחאה לע ןבומכו יקיו לע

."םולשב ךבכשמ לע חונת"תבהוא
הלודגה ךתוחא

תינח

 

הספד-2015-כתבה שרה

קראה חנית-הספד-2015

זוכריםזוכרים

 


 

אבה ףדה------------------------------------------------------ םדוקה ףדה

הלעמל הרזח

©.2008 - ח"סשת זומתב 'ד ,רשיפ תחפשמלו moshi10@nana.co.il דוד השמ ,רתאה הנובל תורומש תויוכזה לכ