?רתאב המדף הבית


םירקבמ רפס , וייח תודלות ,תונורכז, תורפסמ תונומת, החצנה

הרקי רשיפ תחפשמ
קירא לש ורכיזל רתאב" תועמד" רישב שמתשהל םכל רשאל תנמ לע ם"וקאמ היינפ יתלביק
( ם"וקא יפלכ םג יתרשיא) םכתשקבל האלמ המכסהו ידיימ רושיא הז ליימב ינממ ולבק
.םלועל רעצ רתוי ועדת אלשו רשואו תואירב קר םכל לחאמ
םייחה רורצב הרורצ קירא לש ותמשנ יהת
בלהמ םכלש
2008-סקינתא -המחנ באז

 

לאתר אקו"ם לחץ כאן

© 2008 - ח"סשת זומתב 'ד ,רשיפ תחפשמלו moshi10@nana.co.il דוד השמ ,רתאה הנובל תורומש תויוכזה לכ